برای انجام عمل تغییر جنسیت از ترنس آزمایش کروموزوم و هورمونی انجام می
گیرد؟

برای گرفتن مجوز یک سری مراحل پزشکی است که بایست پشت سر گذاشت، مراجعه
به روانپزشک، آزمون های روانشناسی و مشاوره و... از شما خواسته می شود این مراحل را
گذراند، برای تکمیل پروند، معمولا آزمایش کاریوتایپ یا همان تست کرمزوم درخواست می
شود که بایست جزی از پرونده باشد،

در صورت وجود  اختلال های غیر طبیعی که به نظر می رسد هرمونی باشد
همانند، نبود ریش و یا داشتن سینه های برجسته و ... در افراد MTF و یا بی نظمی در
دوره ماهانه،  پر مویی و... در ترنسکشوال های FTM ، ،، ممکن است درخواست شود که شخص
آزمایش هرمونی بدهد ولی همیشه این آزمایش خواسته نمی شود. این ختلال ها می تواند در
یک ترنسکشوال باشد یا نباشد ولی مبنا تعیین ترنسکشوال بودن یا نبودن نیز نمی
باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید