نابهنجاری جنسی (به انگلیسی:paraphilia ، یا parasexuality ، و یا sexualanomaly)اصطلاحی کلی برای هرگونه شیوه ابراز جنسی که در آن برانگیختگی بستگی دارد به آنچه که بطور کلی به عنوان موقعیت های تحریک کننده غیر قابل قبول از نظر اجتماع تلقی می شود .نابهنجاری جنسی به معنی انحرافی است که موضوع جاذبه جنسی فرد را در بر می گیرد.نابهنجاریهای جنسی اختلال هایی هستند که به موجب آنها، فرد خیالپردازیها، تمایلات جنسی، یا رفتارهایی دارد که مکرر و از لحاظ جنسی بر انگیزنده اند و شامل این موارد می شوند:

1-موضوعات غیر انسانی، 2-کودکان یا سایر افراد ناراضی، 3-رنج کشیدن یا تحقیر شدن خود یا شریک جنسی.

 

انواع نابهنجاریهای جنسی وجود دارد، اما ویژگی مشترک همه آنها این است که افراد مبتلا به این اختلال ها از لحاظ روانی آنچنان به هدف میل وابسته هستند که فقط در صورتی می توانند ارضای جنسی را احساس کنند که این هدف به نوعی وجود داشته باشد.در برخی از افراد، گاهی ترجیحات جنسی غیر عادی یافت می شود، مثلا در مدتی که فرد شدیدا احساس می کند تحت فشار روانی قرار دارد.به خاطر داشته باشید که نابهنجاریهای جنسی هوسهای زودگذر یا خیالپردازی در باره فعالیتهای جنسی غیر عادی نیستند، بلکه اختلال هایی هستند که دستکم شش ماه دوام دارند.افراد مبتلا به نابهنجاریهای جنسی مکررا احساس می کنند که مجبور هستند به رفتار غیر عادی شان فکر کنند یا آن را انجام دهند.حتا در صورتی آنها امیال یا خیال پردازی هایشان را بر آورده نکنند، فکر و ذکرشان تا بدانجا به آنها مشغول می شود که ناراحتی قابل ملاحظه ای را احساس می کنند.نابهنجاری جنسی می تواند به قدری نیرومند و الزام آور شود که فرد غیر از رسیدن به ارضای جنسی، هدف های دیگری را نمی بیند.نابهنجاریهای جنسی بنابر تعریف، ناراحتی شخصی شدیدی ایجاد می کنند یا عملکرد اجتماعی، شغلی، و زمینه های دیگر زندگی را مختل می سازند.به جز مازوخیسم جنسی(آزار طلبی جنسی)، تقریبا تمام موارد نابهنجاریهای جنسی مردان را شامل می شوند

 

-هرزه گویی تلفنی.برای مثال تلفن کردنهای مستهجن، مانند شرح دادن فعالیت استمنا به طور مشروح، تهدید کردن قربانی به تجاوز جنسی یا سعی در پی بردن به فعالیتهای جنسی قربانی. -مرده گرایی.برای مثال کسب ارضای جنسی از دیدن جسد یا تماس جنسی با آن. -حیوان خواهی.برای مثال آمیزش جنسی با حیوانات یا داشتن خیال پردازی های جنسی با حیوانات. -مدفوع خواهی.مثال کسب لذت جنسی از تماس با مدفوع. -تنقیه خواهی.مثل کسب لذت جنسی از به کار بردن تنقیه ها. -ادرار خواهی.مثل کسب لذت جنسی از تماس با ادرار. -آمیزش خواهی در انظار.مثل آمیزش جنسی در مقابل دیگران. -خواب آمیزش خواهی.مثل آمیزش جنسی با فرد خفته. -داغ خواهی.مثل کسب لذت جنسی از سوراخ کردن پوست یا تاتو

/ 0 نظر / 13 بازدید